#htmlcaption1 Go UP! Pure Javascript. No jQuery. No flash. #htmlcaption2 Stay Connected

NATRINAI FM


தமிழகம் , இந்தியா , அயல்நாடு , வணிகம், விளையாட்டு ,  திரை உலகச் செய்திகள் , பொது அறிவு, தினம் ஒரு துளி ,ஒரு நிமிட  யோசனை , நித்தம் ஒரு முத்து, நேயர்குரல்கள் ,வாரம் ஒரு வசந்தம், அறிவுப் பெட்டகம் ,கதை சொல்லும் நீதி  ,வாரம் ஒரு பாடல்,சிந்தனைச் சிறகு -அத்தனையும் மொத்தமாய் உங்கள் வாட்ஸ்அப்-பில் உங்களைத் தேடி தினந்தோறும் வருகிறது. . நற்றிணை  ஒலிச்செய்தியை நீங்களும்  கேட்டு ரசிக்க.., 1) பார்வை திறன் உள்ளவர்  என்றால் S JOIN 2) பார்வை மற்றுத் திறனாளி  என்றால் V JOIN  -என்று டைப் செய்து 8220999799-என்ற எண்ணுக்கு  வாட்ஸ்அப் மூலமாக அனுப்பி வையுங்கள். பதிவு எண் முதலில் வரும். நற்றிணை தொடர்ந்து வரும். தினமும் செவிமடுங்கள். #நற்றிணை ஒலிச்செய்தி#

Labels

Search This Blog

Wednesday, 11 July 2018

TODAY RASI PALAN 11.07.2018

🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
                  HOROSCOPE
                    11-07-2018
                  WEDNESDAY
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
ARIES

Believing that the impossible is possible is your secret weapon today, Aries. While others may balk at the challenges that exist, you are ready to march in and knock down barriers. Those in power and with the authority to make something big happen will notice your fortitude and bravery, and this will be very favorable for you. Your fiery temperament will be noticed, and huge successes are in the stars. The only possible blockade to your success could be moments of fear - so don't let fear enter your mind.

LUCKY NUMBER : 1
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
TAURUS

Mystical occurrences could mark your day leaving you with an ethereal sense of good fortune coming your way. The more you believe in this and tap into this energy, the more you will enhance and empower good things to happen. Keep believing in what may be possible, especially in those dreams you have held close to your heart and cherished for a long time. The signs you are seeing are authentic messages from the universe, meant just for you. Keep traveling this path, and you can make those dreams come true.

LUCKY NUMBER : 1
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
GEMINI

Professional or other beneficial interactions are favored now. You are in the limelight, and this is a great time to network and make the connections you will need to get a big venture off the ground. Revel in your confidence and don't allow your mind to stray to fearful thoughts or worries that something won't go as planned. The more intense positive energy you put into a pursuit now, Gemini, the further you will go. Think big and don't be afraid to go beyond what others think is possible.

LUCKY NUMBER : 8
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
CANCER

Someone owes you something, Moonchild, and it is time to collect. But instead of flexing your power through guilt or pressure, try persuading this person to restore what they owe you with kind and gentle reminders. This person is already in the frame of mind to pay back what they have taken, and a soft reminder will do the job. If you are feeling desperate and resort to harsher tactics, you will only push this person away, and you might even cause them to avoid you in the near future. Whisper, don't shout.

LUCKY NUMBER : 2
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
LEO

The preconceived idea you have about someone in your life may not be entirely accurate. You like to size things up before you enter into new situations, Leo, because it gives you the sense of having greater control. But sometimes you jump ahead of yourself and make assumptions based on what you do know, your perceptions, and some of your past experiences that may have little to do with the person you are now judging. Hold off on those ideas and experience this person without prejudice.

LUCKY NUMBER : 1
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
VIRGO

When you love someone with the idea of what they can become, you aren't truly loving them as they are. You may have great expectations for someone's potential. You can see a lot of positive traits that you think should be developed. But that is not in your control, Virgo. And even if this person agrees with you and promises to work on certain things, that doesn't mean these things will ever happen. A friendship or a romantic relationship may now be on the line because you are expecting something that hasn't manifested. Try finding the good in the way things are.

LUCKY NUMBER : 8
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
LIBRA

You may be trying to push or pressure someone into being more of what you think you want or need, Libra. This may not be intentional. You may just be saying or doing things unconsciously in an effort to get this person to fit into a certain ideal. But if you are using guilt or any kind of manipulation to change something about this situation - even subconsciously - then it may come back to haunt you. You can't change someone. Even when they conform to please you it will probably be temporary. You need to recognize any tendency to do this and put an end to it.

LUCKY NUMBER : 1
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
SCORPIO

You may have a lot to say to someone you are upset with or angered by. The thoughts may be forming a turbulent storm in your mind. You could easily blurt out everything at once in a torrential downpour of emotion, but it probably won't come out in a clear or understandable way. Before you say anything to this person, Scorpio, pause yourself and think it through. Think about the words you will choose and the message you need to convey. A clear delivery of your message is important.

LUCKY NUMBER : 3
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
SAGITTARIUS

The major issue with a problem you are now facing is that you see it as a problem! You may have been dwelling on some circumstance that seems complicated and difficult, and the more you think about it, the larger it looms and the more intimidating it seems. But this isn't really a problem in the truest sense, Sagittarius. This is an alteration of the way something was, and it is something that you can get used to, adjust to, and eventually come to deal with in a very successful way. So, this is more about adapting to something than fixing a problem. Try seeing it that way.

LUCKY NUMBER : 9
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
CAPRICORN

You may soon find yourself in competition with someone you really like. You have the capacity to be "all business," Capricorn, but the other party might find that more difficult. That could put you in an awkward position because their sense of unease could make you feel uneasy too. If at all possible, you might want to consider teaming up with this person rather than working against them. A partnership could bring both of you what you want and need, and you could become a formidable team.

LUCKY NUMBER : 9
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
AQUARIUS

Happiness is not something you seek, it is something you become. That means that you should not rely on outside sources to make you happy. No other person, no luxury car, no big mansion will make you happy if you can't find the happiness within. Although these things, or whatever other desires you have, may create a sense of elation at first, that will not be lasting unless you cultivate it like it's a seed that you plant. Spend some time thinking about this now, Aquarius, and figure out what it means for you.

LUCKY NUMBER : 7
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
PISCES

If every little disappointment, slight, or critical comment makes you feel like the world is against you, Pisces, then you need to step back and adjust your perspective. These things happen to everyone, but you may be taking things very personal these days. This could stem from your own insecurities, a lack of faith in yourself, and a lack of faith in your talents and abilities, but your fears are not realistic. Work on your self-esteem and try to sail by any negative occurrences with an optimistic outlook. You can change your life if you focus on the positive.

LUCKY NUMBER : 5
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🤘HARI OM NAMAH SHIVAYA🤘
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉

No comments:

Post a Comment