Monday, 15 January 2018

தைத் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்..

🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾

அணைவருக்கும் இனிய தைத் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.. 🙏

*அ* -அரிசி பொங்க,
*ஆ* -ஆசை பொங்க,
*இ* -இன்பம் பொங்க,
*ஈ* -ஈகை பொங்க,
*உ* -உழைப்பு பொங்க,
*ஊ* -ஊக்கம் பொங்க,
*எ* -எளிமை பொங்க,
*ஏ* -ஏற்றம்  பொங்க,
*ஐ* -ஐங்கரன் பொங்க,
*ஒ* -ஒற்றுமை பொங்க,
*ஓ* -ஓம்காரம் பொங்க,
*ஓள* -ஔவ்வியம் பொங்க,
பொங்களை உயிராய்,  மெய்யாய், உயிர்மெய்யாய்,
உழுதுண்டு வாழ்வோரை உள்ளம் குளிர வாழ்த்துவோம்!!!
🔥 போகி பொங்கல்!
🌞 பெரும் பொங்கல்!!
🐂 மாட்டு பொங்கல்!!!
👨‍👩‍👦‍👦 காணும் பொங்கல்!!!!
வாழ்த்துக்கள்!!!
தமிழர் அறுவடை திருநாள் வாழ்த்துக்கள்!!!
மகிழ்ச்சி!!!😊

No comments:

Post a comment